Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 57
Rank
Số Skin 83
360,000đ
Số Tướng 84
Rank
Số Skin 117
500,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 228
1,500,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 175
850,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 162
850,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 163
850,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 149
850,000đ
Số Tướng 107
Rank
Số Skin 181
1,260,000đ
Số Tướng 113
Rank
Số Skin 188
1,000,000đ
Số Tướng 112
Rank
Số Skin 140
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 220
1,260,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 187
1,000,000đ
Số Tướng 87
Rank
Số Skin 98
500,000đ
Số Tướng 95
Rank
Số Skin 133
600,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 204
1,200,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 232
1,450,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 295
1,700,000đ
Số Tướng 99
Rank
Số Skin 149
600,000đ
Số Tướng 115
Rank
Số Skin 230
1,450,000đ
Số Tướng 100
Rank
Số Skin 175
850,000đ